Blog Archives

รูปแบบการจัดการการศึกษาของไทย

รูปแบบการจัดการการศึกษาของไทย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1.การศึกษาในระบบ (Formal education)  เป็นการศึกษาที่ระบบแบบแผน วัตถุประสงค์ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการที่แน่นอนโดยมีจุดประสงค์หลักที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: