Blog Archives

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

                โครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน

                โดยรัฐบาลได้ยกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินราว 2 ล้านล้านบาท สำหรับใช้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาของ พร บ. โดยมีแนวทางที่รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าของระบบรางและให้สัมปทานการดำเนินงานแก่เอกชน โดยวางแผนให้สามารถทำการประกวดราคาได้ภายในสิ้นปี

                 กระทรวงคมนาคมเตรียมเร่งรัด ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 5 เส้นทาง ประกอบด้วย  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย, กรุงเทพฯ – หัวหิน – ปาดังเบซาร์ และ กรุงเทพฯ – ระยอง ขณะที่เส้น ทางแรกที่จะเร่งดำเนินการทันที คือกรุงเทพฯ- นครราชสีมา โดยรูปแบบการลงทุนนั้น  เป็นไปได้มากที่สุด คือ ภาครัฐก่อสร้างรางหรือโครงสร้างพื้นฐานเอง และดึงเอกชนเข้ามาร่วมในการเดินรถ ซึ่งจะมีพูดคุยอีกครั้งว่าจะเป็นรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนเดินรถ หรือสัมปทานเดินรถ Read the rest of this entry

Advertisements

อันดับโลกศักยภาพทางการทหาร

ศักยภาพทางการทหารของแต่ละประเทศ

               GFP(GlobalFirepower.com) ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมอำนาจทางทหารทั่วโลกที่มีสถิติที่รวบรวมผ่านแหล่งต่างๆ โดยจะพิจารณาจากความสามารถของแต่ละประเทศทั้งทางบก ทางทะเล(เรือ) และทางอากาศ รวมทั้งด้านโลจิสติกและการเงิน โดยไม่ได้นำศักยภาพทางอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในการจัดอันดับครั้งนี้

                ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพทางการทหารอยู่อันดับ 19 ของโลก อันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของอาเซียนโดยมีประเทศในอาเซียนที่ติดอันดับ 1 -50 ได้แก่ฟิลิปปินส์อันดับที่ 23 มาเลเซียอันดับที่ 27 และสิงค์โปร์อันดับที่  41 แต่การจัดอันดับในครั้งนี้จัดอันดับเพียง 55 อันดับเท่านั้นทำให้ไม่ครอบคลุมประเทศในอาเซียนซึ่งก็มีประเทศที่หลายคนอย่างรู้ว่าการทหารของประเทศนั้นมีศักยภาพเพียงใด เช่น พม่า กัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย

ตารางแสดงอันดับโลกศักยภาพทางการทหาร

Read the rest of this entry

ดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียน

                  ดัชนีความเป็นประชาธิปไตย ที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้วัดสถานะความเป็นประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆจำนวน 167  ประเทศ โดยตัวบงชี้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นวัดจาก กระบวนการเลือกตั้ง, เสรีภาพของประชาชน, การทำงานของรัฐบาล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งประชาธิปไตยนั้นถือเป็นระบอบการปกครองที่ทั่วโลกให้การยอบรับ ถ้าประเทศใดมีความเป็นประชาธิปไตยมาก ประชาชนในประเทศนั้นก็จะมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย

ประเภทของความเป็นประชาธิปไตย

  1. ประชาธิปไตยเต็ม (8 – 10 คะแนน)
  2. ประชาธิปไตยสมบูรณ์ (6 – 7.9 คะแนน)
  3. ระบอบการปกครองแบบผสมผสาน ( 4 – 5.9 คะแนน)
  4. ระบอบเผด็จการ (ต่ำกว่า 3.9)

   ตารางแสดงการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียนปี พ.ศ.2555

Read the rest of this entry

การทุจริตในประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไรของอาเซียน?

ดัชนีที่ชี้วัดการทุจริต ดือ  Corruption Perceptions Index (CPI)

                  องค์กร Transparency International เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ได้ทำการสำรวจและประเมินผลจากองค์กรอิสระ 10 องค์กรคือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา(African Development Bank) ,ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank) ,The Bertelsmann Foundation ,The Economist Intelligence Unit ,Freedom House ,Global Insight ,International Institute for Management Development ,Political and Economic Risk Consultancy ,The World Economic Forum และ ธนาคารโลก(World Bank)และได้สำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจ หรือประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากกลุ่มของนักวิเคราะห์ในประเทศนั้นๆโดยประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด คือ นิวซีแลนด์(New Zealand) และประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุด คือ โซมาเลีย (Somalia)

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: