Blog Archives

College of Local Administration

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (College of Local Administration)

                    เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหน่วยผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในระยะเริ่มต้นโครงการความร่วมมือระหว่าง มข.กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้ ได้ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบของหลักสูตรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในระยะต่อมาได้แยกเป็นหน่วยงานที่เป็นสำนักงานโครงการความร่วมมือในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มข.และเมื่อมีภารกิจ หลักสูตร รวมไปถึงจำนวนนักศึกษาที่ขยายเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการความร่วมมือ จึงมีความเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หรือ College of Local Administration มีการบริหารงานในลักษณะองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบเท่ากับคณะวิชา Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: