Blog Archives

ดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียน

                  ดัชนีความเป็นประชาธิปไตย ที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้วัดสถานะความเป็นประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆจำนวน 167  ประเทศ โดยตัวบงชี้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นวัดจาก กระบวนการเลือกตั้ง, เสรีภาพของประชาชน, การทำงานของรัฐบาล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งประชาธิปไตยนั้นถือเป็นระบอบการปกครองที่ทั่วโลกให้การยอบรับ ถ้าประเทศใดมีความเป็นประชาธิปไตยมาก ประชาชนในประเทศนั้นก็จะมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย

ประเภทของความเป็นประชาธิปไตย

  1. ประชาธิปไตยเต็ม (8 – 10 คะแนน)
  2. ประชาธิปไตยสมบูรณ์ (6 – 7.9 คะแนน)
  3. ระบอบการปกครองแบบผสมผสาน ( 4 – 5.9 คะแนน)
  4. ระบอบเผด็จการ (ต่ำกว่า 3.9)

   ตารางแสดงการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียนปี พ.ศ.2555

Read the rest of this entry

Advertisements

หากจะให้ผมยอมรับ…..ประชาธิปไตย

หากจะให้ผมยอมรับ บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้อยู่เหนือกฎหมาย  ผมยอมรับไม่ได้ ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

หากจะให้ผมยอมรับ ให้นำเงินภาษีของประชาชนจำนวนมาก มาประชาสัมพันธ์ต่างๆนานา เช่น   เสื้อยึด  ป้ายต่างๆตามท้องถนน  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่าน วิทยุ โทรทัศน์ และ อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทุกคนมีความคิดไปในทางเดียวกันผมยอมรับไม่ได้

หากจะให้ผมยอมรับ…  การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.112  เพื่อให้ ม.112 สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย โดยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน(ผมยอมรับได้) Read the rest of this entry

เดินหน้า สานต่อ อุดมการณ์คณะราษฎร

คณะราษฎร

สมาชิกคณะราษฎร

โดยสมาชิกแบ่งเป็นสามสายคือ สายทหารบก สายทหารเรือ สายพลเรือน โดยสมาชิกที่สำคัญในการก่อตั้งคณะราษฎร ในแต่ละสายได้แก่                 

สาย ทหารบก     พระยาพหลพลพยุหเสนา  (พจน์ พหลโยธิน),  พระยาทรงสุรเดช  (เทพ พันธุมเสน), พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ), พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น), และ  หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)

สายทหารเรือ    หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน), หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย), หลวงสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ), และ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) Read the rest of this entry

%d bloggers like this: