Category Archives: Education

เส้นทางปลัดอำเภอ

การสอบปลัดอำเภอ

ความรู้พื้นฐานที่ใช้สอบเช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง รวมทั้งความรู้ด้านแผนงาน งบประมาณ และความรู้ทั่วไป โดยการจัดสอบ 2 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา คือปี 2559 และปี 2561 ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ มี 5 ตัวเลือก มีภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย 10 ข้อ ทั้งหมด 200 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (ส่วนใหญ่ทำข้อสอบไม่ทัน) ผู้ออกข้อสอบจะเลือกคำถามจาก พรบ./พรฎ./กฎกระทรวงต่างๆ ประมาณ 1 – 2 ข้อ แต่บางพรบ. ที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอโดยตรง เช่น พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พรบ.อาวุธปืนฯ พรบ.กองอาสารักษาดินแดน ฯลฯ อาจจะมีข้อสอบเยอะหน่อย ประมาณ 4 – 5 ข้อ ซึ่งข้อสอบปลัดอำเภอจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนข้อสอบของตำแหน่งอื่น คือ การใช้คำหลอกผู้เข้าสอบเพราะฉะนั้นควรอ่านกฎหมายให้แม่นยำ เช่นคำว่า และ/หรือ/ถึง/แต่ไม่เกิน ฯลฯ ตัวอย่าง (ก) จำคุก 3 เดือนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันถึง 6 หมื่น  (ข) จำคุก 3 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันแต่ไม่เกิน 6 หมื่น (ค) จำคุก 3 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 พันถึง 6 หมื่น (ง) จำคุก 3 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 พันแต่ไม่เกิน 6 หมื่น (จ) จำคุก 3 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี และ/หรือปรับตั้งแต่ 5 พันแต่ไม่เกิน 6 หมื่น ในส่วนของข้อสอบความรู้ทั่วไปจะเน้นเกี่ยวกับนโยบายที่โดดเด่นของรัฐบาลในสมัยนั้นๆ รวมทั้งนโยบาย/แผนงานของกระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง ส่วนข้อสอบภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.อ่านบทความ(reading) คำถามจะถามประมาณว่าบทความนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร ใจความสำคัญคืออะไร บทสรุปเป็นอย่างไร เหมือนข้อสอบทั่วไปแต่คำศัพท์ค่อนข้างยาก 2.บทสนทนา (conversation) หากเก่งเรื่อง Grammar ในส่วนตรงนี้ก็ไม่น่าจะยาก Read the rest of this entry

Advertisements

รูปแบบการจัดการการศึกษาของไทย

รูปแบบการจัดการการศึกษาของไทย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1.การศึกษาในระบบ (Formal education)  เป็นการศึกษาที่ระบบแบบแผน วัตถุประสงค์ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการที่แน่นอนโดยมีจุดประสงค์หลักที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

Read the rest of this entry

College of Local Administration

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (College of Local Administration)

                    เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหน่วยผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในระยะเริ่มต้นโครงการความร่วมมือระหว่าง มข.กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้ ได้ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบของหลักสูตรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในระยะต่อมาได้แยกเป็นหน่วยงานที่เป็นสำนักงานโครงการความร่วมมือในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มข.และเมื่อมีภารกิจ หลักสูตร รวมไปถึงจำนวนนักศึกษาที่ขยายเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการความร่วมมือ จึงมีความเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หรือ College of Local Administration มีการบริหารงานในลักษณะองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบเท่ากับคณะวิชา Read the rest of this entry

%d bloggers like this: