Myanmar

ข้อมูลทั่วไป

ธงชาติ

 Myanmar

ตราแผ่นดิน

 State_seal_of_Myanmar.svg

เมืองหลวง เนปิดอร์
ภาษา ภาษาพม่า
การปกครอง ระบบประธานาธิบดี
เอกราช จากสหราชอาณาจักร 4  มกราคม  2491
พื้นที่ 676,578  ตร.กม
ประชากร 60,280,000  คน (ปี 2553)
GDP  รวม 82,679 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554)
GDP  ต่อหัว 1,324  ดอลลาร์
สกุลเงิน จ๊าด (K)
รหัสโทรศัพท์ 95

ข้อมูลจาก  :  http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศพม่า

________________________________________________

การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการของพม่า เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาของประเทศ  ใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ 5 :4 : 2  ดังนี้
ประถมศึกษา  5  ปี (อนุบาล  1  ปี และประถม  4  ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น  4  ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ปี   และอาชีวศึกษา  1- 3 ปี  อุดมศึกษา 4 -6 ปี

             กรมการศึกษาพื้นฐานของพม่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางนโยบายและบริหารการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามัธยมศึกษารวมทั้งการฝึกหัดครู แต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ต่อมาได้มีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปสู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงาน รัฐ เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียนโดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียน เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของพม่า นั้นพม่าพยายามที่จะจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศแต่ยังมีปัญหาที่ไม่ สามารถจัดหาอาคารสถานที่วัสดุและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในบางท้องที่ได้ รัฐบาลพม่าได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งแห่งในทุกหมู่ บ้าน กรมการเทคโนโลยีกษตรและอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรมพณิชยกรรม  วิศวกรรมเครื่องกล  การประมง  คหกรรมและการฝึกหัดครู  ทางด้านช่างเทคนิการเรียน-การสอนมีทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา มีทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพม่าที่กำลังเปลี่ยนแปลง กรมอุดมศึกษา  ทำหน้าที่วางแผนนโยบายและดำเนินการด้านอุดมศึกษาของประเทศจัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยใน3เมืองสำคัญคือมหาวิทยาลัย  Yangon  Mandalay และ Manlamyine  นอกจากนี้ยังมีสถาบันเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาวิชาชีพระดับสูงที่ใช้เวลาในการศึกษา 4-6 ปี  ตามลักษณะวิชาอีกด้วย

ที่มา   :    กระทรวงศึกษาธิการ, http://www.asean.moe.go.th/

______________________________________________________________________________________________________

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: