Malaysia

ข้อมูลทั่วไป

ธงชาติ

 116457-pic-20

ตราแผ่นดิน

 Coat_of_arms_of_Malaysia

เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
ภาษา ภาษามาเลย์
การปกครอง สหพันธรัฐ,ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
เอกราช จากอังกฤษ  31  สิงหาคม  2500
พื้นที่ 329,847  ตร.กม
ประชากร 26,920,000  คน ( ปี 2549 )
GDP รวม 180.7  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP ต่อหัว 12,700  ดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงิน ริงกิต (RM)

ข้อมูลจาก  :  http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศมาเลเซีย

________________________________________________________

ด้านการศึกษา

ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศมาเลเซียอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับการบริหารเป็น  5  ระดับ  คือ   ระดับชาติ   ระดับรัฐ  ระดับอำเภอ  ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน  การบริหารการศึกษาระดับชาติอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ( Federal Government) การศึกษาทุกประเภททุกระดับอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว ยกเว้นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น กรมแรงงาน  กรมเกษตร เป็นต้น

 ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซีย  (National Education System) เป็นระบบ 6:3:2  คือ
   –  ระดับประถมศึกษา    หลักสูตร  6  ปีการศึกษา
   –  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  3  ปีการศึกษา
   –  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หลักสูตร  2  ปีการศึกษา
   –  ระดับเตรียมอุดมศึกษา   หลักสูตร  1  หรือ 2 ปีการศึกษา
   –  ระดับอุดมศึกษา    หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ  3  ปีครึ่งถึง  4  ปีการศึกษา

 และแบ่งการศึกษาออกเป็น 5  ระดับดังนี้
   1.  การศึกษาระดับประถมศึกษา (Pre-school Education)
   2.  การศึกษาระดับประถมศึกษา  (Primary Education)
   3.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
   4.  การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary Education)
   5.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

  ส่วนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
   1.  สถานศึกษาของรัฐบาล (Government Education Institutions)
   2.  สถานศึกษาในอุปถัมภ์ของรัฐบาล (Government-aided Educational Institutions)
   3.  สถานศึกษาเอกชน (Private Educational Institutes)
  ในโรงเรียนของรัฐบาลกำหนดให้ใช้ภาษาประจำชาติคือ  ภาษามลายู (Bahasa Malayu) ที่เขียนด้วยอักษรรูมี (อักษรภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่มา   :    กระทรวงศึกษาธิการ, http://www.asean.moe.go.th/

______________________________________________________________________________________________________

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: