Cambodia

เศรษฐกิจ

                         กัมพูชามีภาวะสงครามภายในประเทศต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ก่อนจะยุติลงในปี 2534  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอย ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุดประเทศหนึ่ง และในช่วงปี 2540 – 2541 กัมพูชาต้องเผชิญกับวิกฤตในภูมิภาคเอเชียและความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้การฟื้นฟูบูรณะและการพัฒาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า

GDP 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ จำแนกเป็น ภาคเกษตรกรรม 30.1 % ภาคอุตสาหกรรม 26.2% และภาคบริการ 38.6%
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 480 เหรียญสหรัฐ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.5
ทุนสำรองระหว่างประเทศ 915 ล้านเหรียญสหรัฐ
อุตสาหกรรมที่สำคัญ ท่องเที่ยว  โรงสี  สิ่งทอ  ประมง  ยางพารา
หนี้ต่างประเทศ 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สกุลเงิน เรียล (RieL หรือ CR)
นักท่องเที่ยว 1.421 ล้านคน (ปี 2548) ได้แก่ เกาหลีใต้ 15.2%  ญี่ปุ่น 9.7% สหรัฐ 7.7%  ฝรั่งเศส 4.9% สหราชอาณาจักร4.7% ไทย 4.5%
รายได้หลักของประเทศ การส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม  ผลิตภัณฑ์ไม้  ยางพารา  ข้าว  ปลา และการท่องเที่ยว

ที่มา  :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ,www.dtn.go.th/index.php

_______________________________________________________

การศึกษา

                    การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจสังคม  นำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาของกัมพูชาก่อนปี พ.ศ.2518  ประเทศไทยยึดระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสซึ่งให้มีการศึกษาภาคบังคับ 13 ปี (6+4+2+1)  ภายหลังปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาฯใช้ระบบการศึกษาแบบ 10 ปี (4+3+3) และต่อมาได้ขยายเป็นแบบ 11 ปี และใช้สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2529 ถึง 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงดำเนินการพัฒนาระบบการศึกษา มีการปฎิรูปหลักสูตรมีการพัฒนาตำราเรียนใหม่และนำเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาให้กับครูเพื่อเตรียมสำหรับการนำระบบการศึกษาแบบ 12 ปีมาใช้ (6+3+3) ในปีการศึกษา 2539 – 2540  โดยระบบใหม่นี้ จะแบ่งเป็นการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3 ปี ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา 4 – 7 ปี ส่วนการจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง  3 – 5 ปีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ บางสถาบันการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสาธารณสุขหรือแรงงานการจัดการศึกษานอกระบบจะเน้นการฝึกทักษะ ให้กับประชาชน

ที่มา   :    กระทรวงศึกษาธิการ, http://www.asean.moe.go.th/

__________________________________________________________________________________________________

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: