Brunei

เศรษฐกิจ

GDP 12.52 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ปี 2550) จำแนกเป็น อุตสาหกรรม 71.6%   บริการ 27.5% การเกษตร 0.9%
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 0.4%(ปี 2548)
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 33,600 เหรียญสหรัฐต่อปี(ปี 2548)
อัตราการว่างงาน 4.0%(ปี 2549)
อัตราเงินเฟ้อ 1.1% (ปี 2548)
งบประมาณ รายได้   3.765 พันล้านเหรียญสหรัฐรายจ่าย  4.815  พันล้าเหรียญสหรัฐ (ปี 2547)
อุตสาหกรรมที่สำคัญ ปิโตรเลียม   ก๊าซธรรมชาติเหลว  การก่อสร้าง
การส่งออก น้ำมันดิบ  ก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมกลั่น  เสื้อผ้า มูลค่า  6,767 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ปี 2549)
ตลาดส่งออก ญี่ปุ่น 30.5%  อินโดนิเชีย 19.9% เกาหลีใต้ 14.9%ออสเตรเลีย 11.5% สหรัฐอเมริกา 7%(ปี 2549)
การนำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง  สินค้าอุตสาหกรรม  อาหาร เคมีภัณฑ์(ปี 2549)
แหล่งนำเข้า สิงคโปร์ 31.4% มาเลเชีย 18.9% สหราชอาณาจักร  8%ญี่ปุ่น 5.5% จีน 5.4% ไทย 4.5%(ปี 2549)
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 494 ล้านเหรียญสหรัฐ
สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน (BND)
อัตราแลกเปลี่ยน 1.558 ดอลลาร์บรูไน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)

ที่มา  :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ,www.dtn.go.th/index.php

การศึกษา

ระบบการศึกษา
         ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากล และจัดให้ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี และระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี

             ระดับก่อนประถมศึกษา
             เด็กทุกคนต้องเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี เมื่ออายุ 5 ปี หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา

            ระดับประถมศึกษา 
             การศึกษาระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับคือ ระดับประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 2-3 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี นักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบกลาง (PCE : Primary Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับนี้มีจุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านการเขียน การอ่าน และการคำนวณให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
        
         ระดับมัธยมศึกษา
         การศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมใช้เวลา 7-8 ปี (มัธยมศึกษา 1-5 และ เตรียมอุดมศึกษา 2 ปี)
         – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี ระยะเวลา 3 ปี หลังมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนจะต้องทดสอบ BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือกเรียนวิชาด้านช่าง และเทคนิคพื้นฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา
         – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
            มีระยะเวลา 2-3 ปี นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลป์ สายวิทย์ หรือสายอาชีพ ตามแต่ผลการสอบ BJCE หลักจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว (ระดับ 5) เด็กต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “O”  level หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 6 เด็กต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “A” level แล้วจึงจะมีสิทธิ์เรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา
         – ระดับเตรียมอุดมศึกษา มีระยะเวลา 2 ปี

         ระดับปริญญาตรี
         การศึกษาระดับปริญญาตรีจะจัดให้กับเด็กที่มีผลการศึกษาดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อได้ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวะ และเทคนิคต่าง ๆ วิทยาลัยต่าง ๆ

          โรงเรียนเอกชน (Non-Government Schools)
          โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐบาล โดยโรงเรียนเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการมี 5 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนภาคบังคับตามปกติ (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อ

          การศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวะและเทคนิค
          กรมการศึกษาด้านเทคนิค (Department of Technical Education – DTE) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวะและเทคนิค (Technical and Vocational Education and Training) และโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อ (Continuing Education-CE)

          ระบบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2528 กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย์ในการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ครูจะสอนทุกวิชาด้วยภาษามาเลย์ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป โรงเรียนจะใช้ทั้งภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษในการสอน โดยภาษามาเลย์ใช้สำหรับสอนวิชาเกี่ยวกับมาเลย์ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม พลศึกษา ศิลปะและการช่าง และวิชาหน้าที่พลเมือง ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

          ปรัชญาทางการศึกษา 
          ปรัชญาด้านการศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาประจำชาติของราชวงศ์อิสลาม ซึ่งผนวกองค์ประกอบสำคัญสองประการเข้าด้วยกัน ได้แก่ Naqli (ซึ่งยึดหลักคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคัมภีร์อัลกุลอ่าน และฮาดิธ) และ Aqil (ซึ่งยึดหลักเหตุและผล)

          วิสัยทัศน์ทางการศึกษา
           เพื่อทำให้คนบรูไนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ และมีความสุข
        
          พันธกิจ
          กระทรวงศึกษาธิการปรารถนาที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวบรูไนโดยการดำเนินการ และการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ เอกลักษณ์ และมีความสมดุล เพื่อสร้างคนที่สมบูรณ์ และมีคุณค่าทั้งต่อศาสนา ประเทศชาติ และเผ่าพันธุ์

          นโยบายการศึกษา
– จัดระบบการศึกษาของชาติโดยเน้นความสำคัญของภาษามาเลย์ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติที่เป็นทางการ และใช้ภาษาอื่นๆ ในการสอน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ
– จัดให้มีการศึกษา 12 ปี แก่นักเรียนทุกคน
– จัดหลักสูตรแบบบูรณาการซึ่งเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อสอบของแต่ละระดับการศึกษา
– จัดให้มีการสอนอิสลามศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน
– จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
– จัดกิจกรรมหลักสูตรแกน (เน้นวิชาบังคับ) ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาแห่งชาติไว้ในโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
– เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ และมีความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับดังกล่าว
– จัดเตรียมอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติ
– พัฒนาขีดความสามารถด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับพัฒนาสังคม

ที่มา   :    กระทรวงศึกษาธิการ, http://www.asean.moe.go.th/

________________________________________________________________________________________________________

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศบรูไน

เมืองบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน

38_20080718161827.

ชมน้ำพุเต้นระบำ อันงดงาม ที่มีความสูงถึง 18 เมตร พร้อมกับอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก

38_20080718162441.

38_20080718162723.

สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสันติ  ประกอบด้วย สุสานทหารสัมพันธมิตร จะมีการจัดงานรำลึกทุกปี และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: