Monthly Archives: June 2011

College of Local Administration

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (College of Local Administration)

                    เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหน่วยผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในระยะเริ่มต้นโครงการความร่วมมือระหว่าง มข.กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้ ได้ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบของหลักสูตรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในระยะต่อมาได้แยกเป็นหน่วยงานที่เป็นสำนักงานโครงการความร่วมมือในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มข.และเมื่อมีภารกิจ หลักสูตร รวมไปถึงจำนวนนักศึกษาที่ขยายเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการความร่วมมือ จึงมีความเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หรือ College of Local Administration มีการบริหารงานในลักษณะองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบเท่ากับคณะวิชา Read the rest of this entry

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
%d bloggers like this: